O czasopiśmie

Rzecznik Praw Pacjenta jako centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach ochrony praw pacjentów, w ramach swoich kompetencji prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach indywidualnych czy przygotowuje wystąpienia systemowe skierowane do organów władzy publicznej. Co istotne, Rzecznik zajmuje się również opracowywaniem i wydawaniem publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Rok 2021 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta został ogłoszony Rokiem Bezpieczeństwa Pacjenta. W związku z tym prowadzone były intensywne działania z uwagi na skalę wpływających sygnałów, w dużej części związanych z trwającym stanem epidemii. Choć Rok Bezpieczeństwa Pacjenta zakończył się, kolejne lata będą stawiać przed nami kolejne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa pacjenta.

Korzystając z posiadanych przez Rzecznika Praw Pacjenta kompetencji, możliwości, i autorytetu, została podjęta decyzja o założeniu i wydawaniu czasopisma naukowego skupiającego się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem pacjenta.

Tematyka artykułów skupiać się będzie wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem pacjenta m.in.: medycyną, zarządzaniem, prawem oraz nauką o zdrowiu. Czasopismo będzie wydawane w formie internetowej oraz w ograniczonej liczbie wydań papierowych.  Artykuły będą ukazywać się w wersji dwujęzycznej – w języku angielskim i polskim, dwa razy w roku. Pierwszy numer czasopisma zostanie wydany w 2023 r.

Czasopismo wydawane pod patronatem: