Wytyczne dla autorów

Wszystkie prace są publikowane w wersji drukowanej i elektronicznej. Oficjalną datą publikacji jest data zamieszczenia ich w Internecie. Prace opublikowane przed drukiem są dostępne na stronie internetowej czasopisma pod adresem https://czasopismo.rpp.gov.pl/. Prośbę o przyspieszenie publikacji należy uzasadnić w liście motywacyjnym do redakcji.

Czasopismo stosuje się do zaleceń redakcyjnych International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) (dostępne na stronie http://www.icmje.org/recommendations/).

Wydawca zdecydowanie zaleca redaktorom czasopism przestrzeganie zasad Committee on Publication Ethics (COPE), zwłaszcza w przypadku postępowania w sprawach o naruszenie zasad etycznych. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy i Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej COPE: http://publicationethics.org/.

ZASADY FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA

Wszystkie prace są publikowane w wersji elektronicznej i drukowanej. Wersja online jest uznawana za podstawową. Za oficjalną datę publikacji uważa się datę umieszczenia pracy w Internecie pod adresem https://czasopismo.rpp.gov.pl/

Wcześniejsza publikacja

Wysyłając manuskrypt z rycinami i wykresami, autorzy deklarują, że nie był on nigdzie wcześniej publikowany ani zgłaszany do publikacji (z wyjątkiem streszczeń o objętości 300 słów lub mniejszej). Ryciny i tabele, które zostały opublikowane gdzie indziej, muszą być oznaczone i należy dostarczyć pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa wyłącznie na autorach, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez autorów czyichkolwiek praw autorskich lub innych. Jeśli dane przedstawione w artykule umożliwiają identyfikację osób, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację.  Artykuły powinny być wolne od fabrykacji, fałszerstw i plagiatów (więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ori.hhs.gov/definition-research-misconduct).

Autorstwo

Wszyscy współpracownicy, którzy wnieśli znaczący i istotny wkład w badanie, są uznawani za współautorów. Należy wskazać charakter i poziom wkładu wszystkich autorów zaakceptowanych manuskryptów, tj. koncepcję, projekt, wykonanie i interpretację publikowanych danych oraz napisanie pracy. Autor może wymienić więcej niż jeden wkład, a w ten sam element pracy może być zaangażowany więcej niż jeden autor. Inny wkład w powstanie pracy, taki jak dostarczenie odczynników lub narzędzi analitycznych, powinien być wymieniony w Podziękowaniach.

Zabronione jest pisanie tekstów typu ghostwriting i guest-authorship. W przypadku wykrycia manuskryptów napisanych przez autorów widmo (ghostwriting), zostaną podjęte działania zarówno w stosunku do autorów zgłaszających, jak i uczestników biorących udział w precedensie. Autor korespondujący musi uzyskać zgodę wszystkich autorów na złożenie każdej wersji pracy oraz na każdą zmianę autorstwa. Zgłoszenie pracy, która nie została zatwierdzona przez wszystkich autorów, może spowodować natychmiastowe odrzucenie pracy.

Autor wskazany do korespondencji zobowiązany jest do odesłania do Wydawcy wraz z manuskryptem wypełnionej kopii „Oświadczenia autorów” (formularz „Oświadczenia autorów” dostępny jest na stronie internetowej czasopisma https://czasopismo.rpp.gov.pl. Wszyscy autorzy muszą wyrazić zgodę na warunki publikacji, jednak ostateczna odpowiedzialność za te informacje spoczywa na autorze zgłaszającym manuskrypt.

Konflikt interesów

Aby spełnić obowiązek dostarczania społeczeństwu jasnych i bezstronnych informacji naukowych, wszyscy autorzy muszą ujawnić wszelkie powiązania, które mogą powodować konflikt interesów w związku z manuskryptem. Autorzy muszą wskazać wszelkie powiązania, źródła finansowania lub udziały finansowe, które mogą budzić wątpliwości co do możliwych przyczyn stronniczości. Informacje te nie zostaną ujawnione recenzentom i nie będą miały wpływu na decyzję o przyjęciu artykułu.

Po zaakceptowaniu artykułu do publikacji redaktor omówi z autorami sposób, w jaki informacje o źródłach finansowych powinny być przekazane czytelnikom.

Recenzenci i redaktorzy są również zobowiązani do zgłaszania konfliktu interesów w przypadku niedawnej współpracy z autorem (współautorstwo pracy lub wspólna praca nad grantem z autorem w ciągu ostatnich 24 miesięcy). Inne przykłady możliwych konfliktów to bliska przyjaźń osobista, przeszłe lub obecne powiązania jako promotor pracy dyplomowej, a także relacje rodzinne. Dodatkowo, w przypadku artykułów prezentujących leki lub sprzęt medyczny, recenzenci i redaktorzy powinni ujawnić Redaktorowi Naczelnemu wszelkie powiązania finansowe z firmami produkującymi opisywane leki lub sprzęt.

Prawa autorskie

Publikacja artykułu wiąże się z nieodpłatnym przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworu. Przed publikacją z każdym z autorów zawierana jest umowa o przeniesienie  praw autorskich na Wydawcę (umowa dostępna jest na stronie internetowej czasopisma: http://XXXXXXXXXXXXX).  [MP4] ).

Etyka publikacji i oświadczenie o nadużyciach

Redaktor naczelny jest odpowiedzialny za wszystko, co jest publikowane w czasopiśmie. Redaktor podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia jakości publikowanych materiałów. Decyzja Redaktora o przyjęciu lub odrzuceniu pracy do publikacji opiera się wyłącznie na jej znaczeniu, oryginalności, jasności i przydatności dla tematyki czasopisma. Opis procesu recenzowania jest opublikowany i wyjaśniony, a Redaktor jest w stanie i jest gotowy uzasadnić każde istotne odstępstwo od opisanego procesu.

Tożsamość autorów i recenzentów jest chroniona. Redaktor udziela autorom i recenzentom wskazówek dotyczących wszystkiego, co jest od nich oczekiwane. Redaktor nie zmienia decyzji o przyjęciu pracy, chyba że zostaną stwierdzone poważne problemy. Stosunek Redaktora do wydawcy i właściciela czasopisma jest oparty na zasadzie niezależności redakcyjnej. Redaktor podejmuje decyzje o wyborze artykułów do publikacji w oparciu o ich jakość i przydatność dla czasopisma, bez ingerencji właściciela/wydawcy czasopisma.

Redaktor może zapewnić, że publikowane przez niego materiały badawcze są zgodne z przyjętymi międzynarodowymi wytycznymi etycznymi. Redaktor jest w stanie chronić poufność informacji indywidualnych. Redaktor ma obowiązek działać w przypadku podejrzenia wystąpienia niewłaściwego postępowania. Obowiązek ten dotyczy zarówno prac opublikowanych, jak i niepublikowanych. Redaktor powinien uzyskać odpowiedź od osób, którym zarzuca się niewłaściwe postępowanie. Jeśli odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, redaktor powinien zwrócić się do właściwego pracodawcy lub innej odpowiedniej instytucji o przeprowadzenie dochodzenia. Redaktorzy powinni posiadać systemy zarządzania konfliktami interesów, zarówno własnymi, jak i swoich pracowników, autorów, recenzentów i członków redakcji.

Prawa uczestników z udziałem ludzi i zwierząt

Wszystkie badania z udziałem ludzi i zwierząt oraz badania kliniczne muszą uzyskać zgodę autorów na prowadzenie badań przez instytucjonalną komisję rewizyjną/lokalną komisję etyczną. Autorzy są zobowiązani do umieszczenia w rozdziale Metody krótkiego oświadczenia wskazującego komisję zatwierdzającą eksperymenty. Wszystkie eksperymenty z udziałem ludzi muszą być prowadzone zgodnie z zasadami Deklaracji Helsińskiej. Autorzy są zobowiązani do zamieszczenia oświadczenia potwierdzającego uzyskanie świadomej zgody wszystkich uczestników.

W przypadku eksperymentów na zwierzętach opisywanych w czasopiśmie oczekuje się, że badacze będą przestrzegać Interdyscyplinarnych zasad i wytycznych dotyczących wykorzystywania zwierząt w badaniach, testach i edukacji wydanych przez New York Academy of Sciences Ad Hoc Committee on Animal Research. Przestrzeganie tych zasad powinno być zaznaczone w tekście manuskryptu.

Nota prawna

Stosunki między posiadaczem praw autorskich, Wydawcą i autorem/autorami są zgodne z prawem polskim i wiążącymi Polskę konwencjami międzynarodowymi. Podstawą prawną do nabycia praw autorskich jest 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zastrzeżenie

Wydawca i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby w czasopiśmie nie pojawiły się żadne nieścisłe lub wprowadzające w błąd dane, opinie lub oświadczenia. Jednakże odpowiedzialność za dokładność stwierdzeń faktów, autentyczność odkryć naukowych lub obserwacji, wyrażanie opinii naukowych lub innych oraz wszelkich innych materiałów publikowanych w czasopiśmie spoczywa wyłącznie na autorze, odpowiednim współpracowniku, sponsorze lub reklamodawcy. W związku z tym Wydawca i Redakcja nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za konsekwencje nieścisłych lub wprowadzających w błąd danych, opinii lub oświadczeń. Dołożono wszelkich starań, aby dawki leków i inne ilości były przedstawiane w sposób dokładny. Niemniej jednak zaleca się czytelnikom, aby metody i techniki stosowania leków i innych metod leczenia opisane w czasopiśmie były stosowane wyłącznie w połączeniu z dokumentacją producenta leku lub metody leczenia, opublikowaną w kraju czytelnika.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTÓW

Manuskrypty powinny być napisane prostym, zwięzłym i gramatycznym językiem polskim oraz angielskim (dopuszcza się użycie języka amerykańskiego lub brytyjskiego, ale nie mieszanego), w granicach objętości określonych dla każdego typu artykułu, przygotowanych zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Tekst główny manuskryptu powinien być napisany w standardowym programie komputerowym (np. Microsoft Word), czcionką Times New Roman, rozmiar 12, z podwójnym odstępem, i przesłany jako plik .doc/.docx lub .rtf. Tekst musi być przygotowany bez justowania, a autouzupełnianie musi być wyłączone.

Znaki greckie i inne znaki specjalne można stosować wyłącznie poprzez wstawienie ich do tekstu jako „Symbol” (a nie poprzez użycie czcionki „Symbol”, która może zostać utracona podczas późniejszego przetwarzania pliku). Zaleca się nieużywanie podkreśleń w tekście.

Przypisy należy kolejno numerować i umieszczać w stopce odpowiedniej strony.

Wszystkie wymiary i pomiary należy podawać w systemie metrycznym. Szczególną uwagę należy zwrócić na wybór odpowiedniej metody analizy danych. Wyniki testów statystycznych powinny być zamieszczone w części poświęconej wynikom. Skróty, jeśli są stosowane, należy zdefiniować w nawiasach przy ich pierwszym pojawieniu się w tekście. Należy unikać skrótów, które nie są akceptowane przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Artykuły powinny być przygotowane według następujących zasad*:

Rodzaje artykułówSłowa w streszczeniuSłowa w tekście głównym*Liczba pozycji bibliograficznychLiczba rycin/Tabeli**
Artykuły orginalne3003000508
Artykuły poglądowe30060001005 rycin/tabeli; 1 centralna ilustracja
Listy do redakcjiNie wymagane1000101
Listy naukoweNie wymagane1000101
Komentarze redakcyjne (tylko na zaproszenie)Nie wymagane1000101
Studium przypadkuNie wymagane1000102

Artykuły powinny być podzielone na następujące części:

Recenzje

Strona tytułowa, Streszczenie i słowa kluczowe, Wstęp, Tekst główny z podziałem na podtytuły, Wnioski, Podziękowania, Oświadczenie o sprzecznych interesach, Wykaz skrótów, Piśmiennictwo, Legenda rycin, Ryciny, Legenda tabel, Tabele

Artykuły naukowe/oryginalne

Strona tytułowa, Abstrakt i słowa kluczowe, Wstęp, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski, Podziękowania, Oświadczenie o sprzecznych interesach, Wykaz skrótów, Piśmiennictwo, Legenda rycin, Ryciny, Legenda tabel, Tabele

Artykuły redakcyjne, listy, sprawozdania z posiedzeń i wiadomości nie powinny być dzielone na podtytuły. Należy podać pełne dane kontaktowe wszystkich autorów, w tym adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Części manuskryptu

 1. Strona tytułowa: Strona tytułowa powinna zawierać tytuł manuskryptu i tytuł bieżący o długości nie większej niż 60 znaków (bez spacji); imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz ich adresy instytucjonalne;  adres, telefon, faks i e-mail autora odpowiedzialnego.
 • Abstrakt i słowa kluczowe: Streszczenie powinno być obszerne, ale zwięzłe, zawierać nie więcej niż 300 słów i powinno być tak skonstruowane, aby zawierało krótkie wprowadzenie do badania, główne metody, wyniki badania i wnioski. Po abstrakcie należy zamieścić listę 5-7 starannie dobranych słów kluczowych, które powinny być zgodne z systemem MeSH. W streszczeniu należy stosować wyłącznie powszechnie używane skróty.
 • Wstęp powinien przedstawiać aktualny stan wiedzy, cel i tło pracy oraz wyjaśniać, na ile oryginalny jest jej cel. Metody powinny opisywać badaną grupę, zastosowane metody i analizę statystyczną. Procedury eksperymentalne powinny być podane na tyle szczegółowo, aby umożliwić ich powtórzenie przez innych badaczy. Tam, gdzie to możliwe, należy podać źródło różnych materiałów wykorzystanych w badaniu. Wyniki należy przedstawić w sposób bardzo logiczny, nie wymagający od czytelnika rozwiązywania. Należy pamiętać, że krzywe i kolumny są bardziej czytelne niż tabele lub wyniki przedstawione w postaci zwykłego tekstu.
 • Dyskusja: Uzyskane wyniki należy przedyskutować w świetle wcześniejszych badań i dostępnej literatury. W dyskusji nie należy powtarzać wyników przedstawionych w części dotyczącej wyników.
 • Wnioski: powinny odnosić się do celów pracy i być sformułowane w sposób precyzyjny, najlepiej w formie wypunktowanej.
 • Podziękowania: W pierwszej kolejności autorzy powinni wymienić źródła wsparcia pracy w postaci grantów, sprzętu lub leków przedstawionych w artykule, a następnie podać ewentualne osobiste zasługi. Oświadczenie o sprzecznych interesach: Należy szczegółowo ujawnić wszelkie interesy konkurencyjne (finansowe lub inne), które mogły mieć wpływ na badania lub wnioski z nich płynące. W przypadku braku takich interesów należy zaznaczyć, że autorzy nie zgłaszają żadnych interesów konkurencyjnych.
 • Wykaz skrótów: Autorzy powinni zdefiniować wszystkie niestandardowe skróty przy ich pierwszym pojawieniu się w tekście, a także przedstawić ich listę. Skróty standardowe nie muszą być umieszczane na liście.
 • Piśmiennictwo: Wykaz piśmiennictwa powinien zawierać tylko te publikacje, które są cytowane w tekście. Numery w nawiasach kwadratowych powinny zawierać w odpowiednich miejscach cytowania piśmiennictwa w tekście. W nazwach czasopism należy używać standardowych skrótów. Piśmiennictwo starsze niż 10 lat powinno być cytowane tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. Zalecany styl cytowania to styl Vancuvera:
 • Czasopisma: Wymień kolejny numer referencyjny, wymień wszystkich autorów, gdy jest ich 6 lub mniej; gdy jest ich 7 lub więcej, wymień pierwszych 3, a następnie „i inni”. wymień tytuł, tytuł czasopisma (skrót wg Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), pierwszą i ostatnią stronę. Niedopuszczalne są numerowane odniesienia do informacji osobistych, niepublikowanych danych oraz manuskryptów „w przygotowaniu” lub „złożonych do druku”. Jeśli jest to niezbędne, materiały takie mogą być włączone w odpowiednim miejscu w tekście.

Poniżej podano przykładowy odnośnik:

Eliasson M, Jansson J, Nilsson P, Asplund K. Increased levels of tissue plasminogen activator antigen in essential hypertension. A population-based study in Sweden. J Hypertens, 1997; 15: 349-356.

 • Książki: Należy wymienić kolejny numer referencyjny, nazwisko i inicjał(y) imienia autora(ów)/redaktora(ów), tytuł, redaktora, miejsce i rok wydania. Odniesienie do konkretnego rozdziału powinno zawierać: nazwisko i inicjały imion autora(ów), tytuł rozdziału, nazwisko i inicjały imion autora(ów)/redaktora(ów) książki, tytuł, redaktora, miejsce i rok wydania oraz strony.

Odniesienie do książki z innym autorem i redaktorem:

Rosen MR. Principles of cardiac electrophysiology. In: Kelley WN ed. Internal medicine. J.B. Lippincott Company, Philadelphia 1992: 90-95.

Książka z identycznym autorem i redaktorem: Braunwald E. Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992: 393-418.

UWAGA: Zachęcamy autorów do podawania numerów DOI cytowanych prac (jeśli dotyczy) – umożliwi to umieszczenie odnośników bezpośrednio do odpowiednich stron internetowych. (np. Redon J, Cifkova R, Laurent S et al. Mechanisms of hypertension in the cardiometabolic syndrome. J Hypertens, 2009; 27: 441-451. doi: 10.1097/HJH.0b013e32831e13e5.).

 • Legenda rycin i ryciny: Legendy rycin powinny być wyczerpujące, ale zwięzłe i nie powinny powielać informacji zawartych w tekście artykułu. Tytuł ryciny powinien być podany w pierwszym wierszu legendy. Ryciny i zdjęcia powinny być kolejno ponumerowane cyframi arabskimi. Autorzy powinni przesłać elektroniczną wersję rycin dołączoną na końcu tekstu manuskryptu lub w osobnych plikach. Każda rycina i fotografia powinna być zatytułowana i wskazana w miejscu, w którym powinna się znaleźć w tekście głównym. Ryciny należy przesyłać w następujących formatach: TIF w standardowej rozdzielczości (tj. 300 dpi dla zdjęć, 600 dpi dla rysunków), JPG, EPS, CDR, AI o rozmiarze odpowiadającym ostatecznemu rozmiarowi wydruku. Inne formaty rysunków mogą być obsługiwane, ale NIE NALEŻY UŻYWAĆ plików PDF, PPT lub PS do tekstów lub rysunków, ponieważ nie mogą one być używane do celów składu.  Nie wolno modyfikować żadnej konkretnej cechy obrazu. Dopuszczalne są korekty jasności, kontrastu lub balansu kolorów, jeśli są one stosowane do całego obrazu i nie przesłaniają, nie eliminują ani nie zniekształcają żadnych informacji obecnych w oryginale, w tym tła. Redakcja może zażądać od autorów oryginalnych danych w celu porównania ich z przygotowanymi rycinami.
 1. Legenda tabel i tabele: Legenda tabel powinna być wyczerpująca, ale zwięzła i nie powinna powielać informacji zawartych w tekście artykułu. Tytuł tabeli powinien być podany w pierwszym wierszu legendy. Tabele powinny być przygotowane z taką samą starannością, jak tekst. Najlepiej przygotować je w edytorze tekstu, ponieważ będą one kopiowane w programie Word i kolejno numerowane (Tabela 4, Tabela 5 itd.). Nie mogą być większe niż jedna strona i powinny być przygotowane w orientacji pionowej. Tabele powinny być uzupełnieniem, a nie powtórzeniem informacji zawartych w tekście głównym. Każda tabela powinna być umieszczona na osobnej stronie i opatrzona krótkim tytułem; numer tabeli i jej tytuł znajdują się nad tekstem tabeli. Wszystkie kolumny tabeli muszą być opatrzone nagłówkami, a wszelkie skróty powinny być wyjaśnione w przypisach.

NIE WOLNO umieszczać w tekście głównym rycin, tabel ani żadnych innych elementów nietekstowych. Ryciny i tabele mogą być dodane na końcu tekstu manuskryptu lub jako oddzielne, dodatkowe pliki.

 1. Dane uzupełniające: Autorzy są zachęcani do przedstawiania danych uzupełniających, jednak wersja drukowana artykułu musi być samodzielna. Dane uzupełniające mogą mieć formę dodatkowych rycin, tabel, zestawów danych, pochodnych i filmów. Dane uzupełniające są recenzowane razem z pracą i muszą być zatwierdzone przez redaktorów i recenzentów. Dane te są umieszczane na stronie internetowej czasopisma w momencie publikacji artykułu i przywoływane w tekście głównym. Po zaakceptowaniu dane uzupełniające nie mogą być zmieniane przez autorów.

Opłaty

Nie pobiera się opłat za złożenie i przetwarzanie zgłoszenia.