Polityka prywatności

  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie
(01-171), przy ul. Młynarskiej 46.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl, formularz kontaktowy https://www.gov.pl/web/rpp/napisz-do-nas, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka, telefonicznie pod numerem +48 22 532 82 00 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iodo@rpp.gov.pl, za pośrednictwem platformy ePUAP: /RzPP/skrytka oraz pisemnie na wskazany powyżej adres administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIADane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia czasopisma Bezpieczeństwo Pacjenta – Journal of Patient Safety and Rights, w szczególności w celu przyjęcia, recenzji oraz publikacji artykułów.
PODSTAWA PRAWNAPodstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1
lit. b, c oraz f RODO[1], w związku z art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta, podejmowania działań niezbędnych do wykonania umowy o przeniesienia autorskich praw majątkowych, a także w celu realizacji przez administratora jego uzasadnionych interesów.
OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANEDane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta zasadami archiwizacji dokumentacji.
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCHAdministrator przetwarza dane osobowe współautorów oraz innych osób, o których informacja jest niezbędna do przeprowadzenia procesu recenzji i publikacji artykułu, w szczególności imię, nazwisko, stanowisko, tytuł naukowy
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHWszystkie dane przetwarzane przez administratora w celu prowadzenia czasopisma przekazywane są przez autora artykułu.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH  Przysługuje Państwu prawo: na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
i uzyskania ich kopii;na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych (prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej);na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;na podstawie art. 20 – prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCHPodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do publikacji artykułu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi przyjęcie materiału do recenzji i publikacji.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCHOdbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w zakresie utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych, hostingowe, obsługi prawnej, doradcze, audytowe, kurierskie, pocztowe.
TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICHPaństwa dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJIDecyzje podejmowane wobec osób, których dane osobowe przetwarza administrator, nie będą oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).